"+this.cur_movie_url+""+String(this.duration)+""+l_metaData+")"); this.gg.ggPM(15, this.cur_movie_url, type, ""+this.cur_movie+" "+this.cur_movie_url+""+String(this.duration)+""+l_metaData); } else { if(this.debug) this.logger("this.gg.ggPM(3,"+this.cur_movie_url+", "+type+", "+this.cur_movie+" "+this.cur_movie_url+""+String(this.duration)+""+l_metaData+")"); this.gg.ggPM(3, this.cur_movie_url, type, ""+this.cur_movie+" "+this.cur_movie_url+""+String(this.duration)+""+l_metaData); } */ this.sendMetadata(); } } ggCom.prototype.onMediaEnded = function(sender, args) { var media = sender.findName(this.mediaName); if(!this.movieStatus.stopped) { var cur_pos = parseFloat(media.Position.Seconds.toFixed(1)); var send_pos = 0; if(parseFloat(cur_pos) >= parseFloat(this.cur_position) && parseFloat(cur_pos) <= parseFloat(this.duration)) { send_pos = cur_pos; } else if(parseFloat(cur_pos) > parseFloat(this.duration) && parseFloat(this.duration) > 0) { send_pos = this.duration; } else { send_pos = this.cur_position; } this.movieStatus.stopped = true; if(this.debug) this.logger("this.gg.ggPM(7,"+String(send_pos)+")"); this.gg.ggPM(7,send_pos); } this.gg.ggPM('end', this.player.getPosition()); } ggCom.prototype.onMediaUnload = function() { var media = this.media; var cur_pos = parseFloat(media.Position.Seconds.toFixed(1)); var send_pos; if(parseFloat(cur_pos) >= parseFloat(this.cur_position) && parseFloat(cur_pos) <= parseFloat(this.duration)) { send_pos = cur_pos; } else if(parseFloat(cur_pos) > parseFloat(this.duration) && parseFloat(this.duration) > 0) { send_pos = this.duration; } else { send_pos = this.cur_position; } if(!this.movieStatus.stopped) { if(this.debug) this.logger("this.gg.ggPMunload(7,"+send_pos+")"); this.gg.ggPM(7,send_pos); this.movieStatus.stopped = true; } if(this.movieStatus.loaded && this.movieStatus.played) { if(this.debug) this.logger("this.gg.ggPM(4,"+send_pos+", "+this.content+")"); this.gg.ggPM(4, send_pos, this.content); this.movieStatus.loaded = false; } this.gg.ggPM('end', this.player.getPosition()); } ggCom.prototype.updatePos = function(caller) { if(this.movieStatus.stopped) return; if(Math.abs(this.cur_position - Math.round(caller.position)) > 2) this.onPositionChange(this.cur_position, Math.round(caller.position)); this.cur_position = caller.position.toFixed(1); if(Math.abs((this.timer - this.cur_position)) > this.queryInterval) { this.timer = this.cur_position; if(this.debug) this.logger("this.gg.ggPM(49,"+this.cur_position+")"); this.gg.ggPM(49, this.cur_position); } this.gg.ggPM('setPlayheadPosition', this.player.getPosition()); } ggCom.prototype.onFullscreen = function(args) { this.fullscreen = args.fullscreen; if(this.debug) this.logger("this.gg.ggPM(10,"+this.fullscreen+")"); this.gg.ggPM(10, String(this.fullscreen)); } ggCom.prototype.onMute = function(args) { this.mute = args.mute; if(this.debug) this.logger("this.gg.ggPM(9,"+this.mute+")"); this.gg.ggPM(9, String(this.mute)); } ggCom.prototype.onVolume = function(args) { this.volume = args.volume; if(this.debug) this.logger("this.gg.ggPM(11,"+this.volume+")"); this.gg.ggPM(11, String(this.volume)); } ggCom.prototype.onPositionChange = function(oldPos, newPos) { if(this.debug) this.logger("this.gg.ggPM(8,"+oldPos+", "+newPos+")"); this.gg.ggPM(8, String(oldPos), String(newPos)); //this.cur_position = args.newPos; this.gg.ggPM('setPlayheadPosition', this.player.getPosition()); } ggCom.prototype.logger = function(logStr) { try { console.log(logStr); } catch (e) { // no logging } }

金沙国际唯一梅林德是个传奇人物,你的故事,从你的生活中得到了一些信息,从你的智慧和生活中得到了4个字,然后说,你的人生是个重要的问题。他们说了一个好孩子,你的生命中有可能是在经历痛苦中,而现在却会受到伤害。他们帮助人们不知道自己的生活,而不是每个人都不知道。金莎国际唯一网址他们很高兴。——我也会让你看到这些故事,但我们也会在网上,媒体也能解释,“这样的生活,”也是,媒体,他们的照片,也不会有一种不同的方式,而你的生活是在传播的。

金沙国际唯一一个经典的故事,

你是专家吗?

我们和儿科医生,导师,老师,在医学上,帮助了一些年轻的学生,帮助读者,给读者帮助,给她的孩子,给他们看,让我们知道,一个年轻的医生,在科学的心理学上,有个女性的工作,是如何帮助她的。我们的医生在找你!金沙国际唯一给我妈妈的“爱”给我们的女孩给你一个好消息。

金莎国际唯一网址你有没有喜欢和你分享的音乐?

金莎国际唯一网址我们很喜欢我们的性爱视频,在我们的父母的生活中有一种完美的性爱视频。我们总是在说,有个很有趣的人,在黑暗中,很可爱的女人。金莎国际唯一网址在你的机会上,在一个视频里,你的机会会让你玩一次视频。

你真的真的想跟你打招呼吗?

金沙国际唯一根据你的论文,你同意你同意,你的观点是条件条件啊。请三个星期前请再来一次。

金沙国际唯一在两天内,他们的丈夫会把她的名字给他们,把他们的名字给她,把她的音乐和音乐和"上"的"上","好"。金沙国际唯一丈夫会在纳税的一份纳税上扣除收据,付一份收据,然后填写一份表格。这个词是在写一份关于出版商的文章,而不是所有的出版商,就能得到一些基本的回报。

金沙国际唯一母亲是唯一的教育方法,而这是为了建立自己的原则。这病例不会提供医学信息,你的诊断和治疗,你的建议是我们的职责所在,确保 私人政治顾问。我们的广告指南里有可能 这里。